Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

Prenesená správa verejného osvetlenia (PSVO)

Model Prenesenej správy verejného osvetlenia (PSVO) je našim najúspešnejším modelom komplexnej starostlivosti o sústavy verejného osvetlenia. Ide o dlhodobý zmluvný vzťah, ktorý spočíva v prenesení správy, obnovy, prevádzky a údržby verejného, poprípade slávnostného alebo architektonického osvetlenia na zmluvného partnera. Zmluvný partner sa ako správca a prevádzkovateľ stará o celkový chod sústavy osvetlenia, vrátane komunikácie s tretími osobami. Obec či mesto v tomto prípade zostává majiteľom zariadenia a rovnako plní funkciu dozorného a kontrolného orgánu. Princíp PSVO spočíva v čo najrýchlejšom znížení energetickej náročnosti zvereného zariadenia zlepšením jeho technického stavu a tým dosiahnutie optimalizácie nákladov na údržbu.

Stiahnite si prehľadnú brožúru PSVO

Prenesená správa stojí na týchto základných predpokladoch:

 • profesionalita v prevádzkovaní a údržbe verejného osvetlenia
 • zodpovedné riadenie nákupu a spotreby elektrickej energie
 • priebežné plánovanie a realizácia investícií
 • financovanie

Dlhodobý zmluvný vzťah vám zaistí:

 • modernizáciu systému VO bez nutnosti vlastných investícií
 • výmenu zastaraných svietidiel za ekologické, spoľahlivé a úsporné
 • presné vymedzenie doby svietenia a obmedzenie denného údržbového svietenia
 • optimalizáciu prevádzkových nákladov, zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti vášho VO
 • riadenie osvetlenia (stmievanie) behom nočnej prevádzky
 • inventarizáciu a presnú evidenciu majetku (pasportizácia)
 • moderné riešenie pri obnove sústavy či jej novej výstavbe
 • kontrolu nad kvalitou prác prevedených pri údržbe či obnove zariadení
 • garanciu odborného dohľadu pri budovaní nového VO cudzími investormi
PRENESENÁ SPRÁVA VEREJNÉHO OSVETLENIA (PSVO):
 • rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
 • údržba zariadení verejného osvetlenia
 • obnova zariadení verejného osvetlenia
 • správa zariadení verejného osvetleniapsvo

 
REKONŠTRUKCIA
 • Pasportizácia sústavy verejného osvetlenia
 • Rekonštrukcia/modernizácia sústavy verejného osvetlenia
PASPORTIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (VO)
 • Účelom pasportu VO je zistenie existujúceho stavu, naplnenie databázy jednotlivých prvkov osvetľovacej sústavy a evidencia majetku
 • Pasport tvorí situačný plánik, na ktorom sú vyznačené trasy vedenia VO, prierezy a dĺžky vedení, umiestnenia svietidiel s vyznačeným typom svietidla, umiestnenie rozvádzačov VO, schéma zapojenia a istenia vedenia VO, súpis inštalovaných svietidiel, stožiarov a prvkov VO podľa jednotlivých typov, dokumentácia rozvádzačov VO
 • Pasport ako spätná väzba pre správcu VO - možnosť následného udržiavania (aktualizácie) pasportu, bezplatného spracovania cenovej ponuky na správu i prevádzku a obnovu VO, vrátane financovania
 • Obsahom evidencie zariadení VO je aktualizovaná databáza s výstupom do grafického prostredia, evidencia porúch, história zásahov (opráv) na jednotlivých zariadeniach, evidencia a plánovanie periodických činností, evidencia nákladov. Evidencia umožňuje poskytnúť dáta pre potreby integrovaného záchranného systému a jednotnú evidenciu technickej infraštruktúry.
REKONŠTRUKCIA/MODERNIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (VO)
 • Odstránenie havarijného stavu a zlepšenie technickej a prevádzkovo-ekonomickej úrovne - výmena svietidiel, výložníkov, stožiarov, rozvádzačov, káblových vedení, nátery stožiarov, atď.
ÚDRŽBA
 • Preventívna údržba
 • Bežná (operatívna) údržba
 • Havarijná údržba
PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

Preventívna údržba je na 100% naplánovaná. Zaistením dôkladnej preventívnej činnosti dochádza:

 • k predĺženiu životnosti jednotlivých prvkov zariadení osvetľovacej sústavy (stožiare, výložníky, svietidlá, zapínacie miesta, káblové vedenia)
 • k predchádzaniu porúch
 • k poklesu neplánovanej operatívnej údržby

Plán preventívnej údržby pre danú obec/mesto vychádza zo zmluvného rámca a obsahuje:

 • revíziu elektrických zariadení
 • termíny periodických kontrol
 • plánované výmeny svetelných zdrojov
 • plánovanú ročnú kontrolu
 • analýzu korózie oceľových prvkov sústavy VO
BEŽNÁ (OPERATÍVNA) ÚDRŽBA

Parametre údržby sa stanovujú individuálne pre danú obec/mesto.

 • Operatívne zásahy – odstraňovanie porúch na VO - základom je hlásenie porúch a nedostatkov na centrálny dispečing (nepretržitá prevádzka 24 hodín denne)
 • Práce na základe plánu preventívnej kontrolnej činnosti
HAVARIJNÁ ÚDRŽBA
 • Okamžitá pripravenosť k odstráneniu následkov škôd a zaistenie bezpečnej prevádzky zariadení pri dopravných nehodách, v prípade vandalizmu, pri živelných pohromách, ap.
 • Prístup klienta na webovú aplikáciu – možnosť on-line kontroly histórie zásahov na VO, prístup k všetkým informáciám o VO, k pasportu, vrátane popisu jednotlivých konštrukčných prvkov, k aktuálnemu stavu nahlásených porúch
OBNOVA
 • Kontinuálna obnova prvkov sústavy VO podľa schválenej koncepcie
 • Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie
 • Financovanie – Eltodo Osvetlenie ponúka prefinancovanie a následné splácanie projektov (napr. z úspor získaných modernizáciou)
 • Zmluva je garantovaná po dobu splatenia obnovy
 • Zmluva obsahuje presne určené lehoty pre servisné zásahy
 • Zariadenie VO zostáva v majetku obce/mesta
 • Cena formou paušálu, presne definované podmienky zmeny ceny
 • Stanovené kontrolné mechanizmy a sankcie za neplnenie podmienok zmluvy
SPRÁVA

Správca preberá všetky legislatívne a technické povinnosti vlastníka (majiteľa) zariadení VO:

 • Evidencia (pasport) zariadení
 • Vybavovanie a evidencia škôd na majetku
 • Nákup, riadenie a evidencia spotreby elektrickej energie
 • Hospodárenie s demontovaným materiálom
 • Ďalšie využitie majetku
 • Revízia zariadení
 • Geodetické zameranie
 • Spolupráca s obcou/mestom pri rozhodovaní o koncepčných otázkach
 • Zastupovanie vlastníka vo vzťahu k tretím osobám
 • Vyjadrovanie k projektovým zámerom
 • Pripomienkovanie projektovej dokumentácie investorov
 • Vytyčovanie sietí
 • Ochranu zariadení pri stavebných činnostiach
 • Účasť pri preberaní, kolaudáciách, preložkách zariadení VO

Dodržiavaním uvedených štandardov dosahujeme európsku kvalitu práce:

 • STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality
 • STN EN ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva
 • STN EN ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • STN EN ISO 50001 - Systém energetického manažérstva
 • Dodržiavanie platných noriem STN a EN
 • Dodržiavanie platných smerníc pre výstavbu VO

Nákup, riadenie a evidencia spotreby elektrickej energie

 • zníženie nákladov na elektrickú energiu dosahujeme jednaním s dodávateľmi a systémom kumulatívneho nákupu elektrickej energie, optimalizáciou paušálnych platieb za hlavné ističe, riadením doby svietenia (astronomické hodiny, RHS, atď.)
 • zníženie spotreby elektrickej energie dosahujeme inštaláciou moderných a úsporných svietidiel a svetelných zdrojov, stabilizáciou napájacieho napätia (prepätia v sieti), reguláciou svetelného toku vo svietidlách, riadením osvetlenia v nočnej prevádzke
 • kontrolu spotreby elektrickej energie uplatňujeme pomocou trojstupňového systému kontroly (evidencie, fakturácie, merania), obmedzením denného svietenia

Kontrola plnenia zmluvných záväzkov:

 • oddelené účtovanie
 • kontroly svietivosti v teréne
 • náhodné kontroly dodržiavania lehôt pre odstránenie porúch
 • pravidelné certifikačné audity a kontroly dodržiavania podnikových noriem a predpisov
 • trvalý prístup klientov k informáciám
 • každoročná správa o plnení zmluvných záväzkov a povinností
ĎALŠIE SLUŽBY V RÁMCI PSVO
 • vianočné osvetlenie
 • umiestnenie kamerového systému
 • umiestnenie obecného rozhlasu
 • zavesenie káblov (telekomunikácie atď.)
 • príležitostné osvetlenie na jednorazových akciách
 • reklamné nosiče
 • inštaláciu informačno-navigačného systému