Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

Profil spoločnosti

Spoločnosti skupiny ELTODO dlhodobo patria k popredným českým a slovenským elektrotechnickým spoločnostiam s rozsiahlym poľom pôsobnosti v oblastiach údržby a výstavby verejného a architektonického osvetlenia, dopravných systémov, elektroinštalácií, výroby komponentov, projekčnej a inžinierskej činnosti a v oblasti doplnkových služieb.

ELTODO OSVETLENIE, S.R.O. je jedným z najvýznamnejších subjektov na Slovensku, ktorý sa stará o skvalitňovanie technickej a estetickej úrovne verejného, slávnostného a historizujúceho osvetlenia v mestách a obciach. ELTODO OSVETLENIE je už od roku 1997 nositeľom tradície v odbore správy, prevádzkovania, výstavby a údržby verejného a architektonického osvetlenia, je garantom kvality, technického rozvoja, ale i nových koncepcií v oblasti osvetlenia.
Výsledky jeho doterajšej práce v odbore poskytujú záruky, že verejné i architektonické osvetlenie bude nielen bezproblémovo a kvalitne slúžiť obyvateľom a návštevníkom, ale stane sa tiež nezastupiteľným prvkom imidžu mesta a obce.

Spoločnosť je od roku 2004 držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001 - Systém manažérstva kvality a od roku 2013 tiež držiteľom certifikátov STN EN ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva a STN ISO 45001 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VEREJNÉ OSVETLENIE je vo väčšine miest a obcí v takom technickom stave, že so zlepšením jeho kvality, svetelno-technických parametrov a znížením nákladov na jeho prevádzku a údržbu, sa nezaobíde bez rýchlej a radikálnej investície, ktorú vám môže naša spoločnosť zabezpečiť.

Rada miest a obcí stojí pred otázkou, akým spôsobom získať a ako čo najefektívnejšie investovať finančné prostriedky na modernizáciu sústavy verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie patrí medzi tzv. verejnoprospešné služby obyvateľstvu. Na kvalitné verejné osvetlenie, ktoré je súčasťou životného prostredia, má právo každý občan. Kvalitné verejné a architektonické osvetlenie, ktoré je riadne prevádzkované, podstatne ovplyvňuje bezpečnosť osôb i majetku, verejný poriadok a bezpečnosť dopravy. Zvyšuje turistickú atraktivitu miest a obcí a významnou mierou prispieva k spokojnosti obyvateľov. Uľahčuje komerčné využitie mestského a obecného majetku. Výskumy dokázali priamy vzťah medzi úrovňou verejného osvetlenia a dopravnou nehodovosťou, zločinnosťou, vandalizmom a ďalšími nežiaducimi spoločenskými javmi.

Sústavy verejného osvetlenia spravujeme a prevádzkujeme v mnohých mestách a obciach na území Slovenskej republiky. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Medzilaborce (do 14.4.2019)
 • Vysoké Tatry (do 30.10.2019)
 • Štrbské Pleso (do 30.4.2019)
 • Zvolen -  okolie (do 31.12.2021)
 • Veľký Krtíš (do 31.5.2021)
 • Dubnica nad Váhom (do 31.10.2019)
 • Považská Bystrica (do 31.10.2021)
 • Terchová (do 16.1.2020)
 • Nová Bystrica (do 28.2.2021)
 • Holíč
 • Seňa
 • Trstená
 • Bernolákovo
 • Veľký Kýr
 • Pavlovce nad Uhom
 • Jarovnice
 • Trebatice
 • Košice (do 31.7.2017)