Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

Certifikácia a politika spoločnosti

Našou hlavnou prioritou je garancia vysokej kvality poskytovaných služieb. Snahu neustále zvyšovať úroveň svojej činnosti demonštrujeme taktiež tým, že nechávame kľúčové systémy spoločnosti certifikovať nezávislým certifikačným úradom – QSCert, spol. s r.o. Od roku 2004 sme držiteľmi certifikátu STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality a od roku 2013 taktiež certifikátov STN EN ISO 14001 – Systém enviromentálneho manažérstva a STN EN ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Splnenie zámerov a cieľov spoločnosti v oblasti kvality, životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tak zaisťované integrovaným systémom manažmentu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti.

Konkrétne zámery a ciele sú vyjadrené v Politike spoločnosti:
Prvoradým cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka, splnenie jeho očakávaní a potrieb. Spokojnosť zákazníka je základnou podmienkou na zaručenie stabilnej pozície na trhu, čo je kľúčovým dlhodobým cieľom spoločnosti.
Manažment spoločnosti si je vedomý, že ciele je možné dosiahnuť len za predpokladu dosiahnutia vysokej úrovne kvality vo všetkých činnostiach vykonávaných s ohľadom na optimalizáciu zaťaženia životného prostredia a zlepšovania úrovne riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre tento účel sa zaväzuje:

 • Neustále zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti v oblasti zabezpečovania kvality a systému jej riadenia a kontroly.
 • Kvalitu činností, procesov, produktov, služieb stanoviť ako prioritnú zásadu a povinnosť každého jednotlivca.
 • Neustále zlepšovať zavedený integrovaný manažérsky systém na všetkých úrovniach a vo všetkých organizačných útvaroch.
 • Prostredníctvom manažérov presadzovať základný atribút kvality a systém jej riadenia, t.j. zodpovednosť každého jednotlivého pracovníka za jej dodržiavanie, uplatňovanie a zvyšovanie.
 • Stanovením cieľov a ich vyhodnocovaním zvyšovať úroveň kvality, environmentu a BOZP a tak napĺňať základné ciele spoločnosti.
 • V rámci plánovania a realizácie kvality jednotlivých zákaziek flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka.
 • Zefektívniť toky informácií vo vnútri spoločnosti a navonok, pretože rýchle a objektívne informácie sú základom dôvery partnerov i prostriedkom k dosiahnutiu požadovanej úrovne kvality.
 • Uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov, enviromentálneho správania sa a predchádzania prevádzkovým nehodám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a iných osôb.
 • Zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek.
 • Systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov.
 • Vytvárať podmienky pre bezpečné, vyhovujúce a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie a prijímať opatrenia k znižovaniu možných rizík a zdolávaniu mimoriadnych udalostí za účelom ich odstránenia.
 • Trvale zlepšovať pracovné postupy a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky ochrany životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy.

 

ENERGETICKÁ POLITIKA SPOLOČNOSTI ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Spoločnosti skupiny ELTODO dlhodobo patria medzi popredné české a slovenské elektrotechnické spoločnosti s rozsiahlym poľom pôsobnosti v oblastiach správy, údržby a výstavby verejného osvetlenia a architektonického osvetlenia, dopravných systémov, elektroinštalácií, výroby komponentov, projekčnej a inžinierskej činnosti a v oblasti doplnkových služieb. V súvislosti s predmetom našej činnosti je pre nás otázka úspory elektrickej energie kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť spoločnosti. Schopnosť ponúkať energeticky úsporné riešenia je základným očakávaním našich zákazníkov a my ich radi naplňujeme. Naším záväzkom je prinášať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Do tvorby a realizácie energeticky úsporných riešení sa zapájajú všetci zamestnanci spoločnosti. Vedenie spoločnosti v rámci preskúmania účinnosti systému hospodárenia s energiami stanovuje ciele úspor a vytvára priestor k ich realizácií. Cieľové ukazovatele sú odbornými pracovníkmi pravidelne monitorované a je kontrolované ich dodržiavanie. Vysoko kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti majú prístup k najnovším poznatkom v obore, aby ich mohli premietať do návrhov technologických riešení a robiť ich tak ešte úspornejšími. Systém hospodárenia  s energiami je v našej spoločnosti úzko prepojený so systémom environmentálneho managementu, systémom riadenia kvality a systémom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo ešte zvyšuje jeho využiteľnosť. Splnenie cieľov spoločnosti v uvedených oblastiach je zaisťované integrovaným manažérskym systémom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti.

 

Certifikáty